top of page
Søg
  • Massoud Fouroozandeh

En hæderspris på 50.000 kr.


I 1983 vedtog Folketinget en udlændingelov, der gav indvandrere og fremmedarbejdere ret til at få deres familier til Danmark. Det åbnede for en strøm af muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika, som har stået på lige siden. Uden at være spurgt er danskerne blevet påført hundredtusinder af indvandrere, hvis samfundsopfattelse baserer sig på islam, klantænkning og sharialov. Ifølge en Wilke-undersøgelse ønsker 65 % af dem kritik af religion (læs: islam) gjort forbudt, og 70 % ønsker demokratiet udskiftet med sharia. De danner parallelsamfund, hvor dansk lov og ret er sat ud af kraft, og de belaster alle samfundets institutioner. Det gælder ikke mindst retsvæsenet og kriminalforsorgen, eftersom mange af dem har en kriminalitetsrate, der er flere gange højere end danskernes. Deres beskæftigelsesrate er til gengæld lav, hvad der medfører en udgift for samfundet på 90 milliarder kr. om året, svarende til 17.000 kr. pr dansker - spæd som olding. Den muslimske indvandring udgør imidlertid ikke blot en tung, økonomisk byrde, men også en trussel mod grundlæggende, danske værdier som tillid ogtryghed. Muslimernes indvandring er den største enkeltfare for dansk kultur.


Visse biskopper og præster i folkekirken svigter præsteløftet, som påbyder dem at ”forkynde Guds ord rent og purt og bekæmpe sådanne lærdomme, der strider mod folkekirkens trosbekendelse”. Under sække af økumenisk samvirke inviterer de i stedet imamer til at prædike i kirkerne. Dette gælder sikkert ikke størstedelen af det danske præsteskab, men meget få tager til genmæle over for de kolleger, der i misforstået næstekærlighed lefler for islam. En af dem, der klart ytrer sig imod islam, er pastor Massoud Fouroozandeh. Han blev født i Teheran, men flygtede som 15-årig til Danmark, hvor han i 1997 stiftede den kristne missionsbevægelse Church of Love. Den er Danmarks første migrantvalgmenighed, og han er pastor for den. Han har også været vikarierende præst i flere sognekirker.


Massoud Fouroozandeh har imidlertid måttet sande, at en præst, der er kritisk over for islam og stærkt advarer imod den, ikke er velkommen i Folkekirken. Det skaber for megen uro, fordi man jo sandelig ikke kan have, at præsten i et pænt sogn bliver forfulgt og truet på livet, sådan som Massoud Fouroozandeh er blevet det. Derfor blev han afskediget. Hvis det gamle mundheld om at rette smed for bager passer noget sted, så gælder det menighedsrådenes behandling af Massoud Fouroozandeh! Han har måttet undgælde for deres skræk for at tirre dem, der rettelig burde straffes, nemlig de muslimske bøller. De kan ikke acceptere, at en muslim fravælger islam, og da slet ikke, når den pågældende derpå bliver præst og en kraftig kritiker af islam. Frafaldne skal dræbes! Det kræver selveste Allah i sin drabsmanual Koranen.


Grundlovsforeningen Dansk Kultur har til formål at støtte kræfter, der forsvarer dansk kultur og identitet, den kristne kulturarv, de grundlovsgivne frihedsrettigheder og Danmarks nationale suverænitet. Vi er derfor glade for at kunne give Massoud Fouroozandeh en hæderspris på 50.000 kr. som tegn på foreningens påskønnelse af hans indsats. Det er vores håb, at andre, der ligeledes vil forsvare den danske levevis og kristne kulturarv, også vil støtte Massoud Fouroozandeh, indtil han får ansættelse i en af de stillinger som præst i Folkekirken, han søger.


Massoud Fouroozandeh går i navnkundige præsters fodspor (Kaj Munk, Hans Fuglsang-Damgaard, Rolf Slot-Henriksen). De lod sig heller ikke kue til tavshed om den fare for Danmark, de så. Den Danske Folkekirke har brug for præster som Massoud Fouroozandeh, hvis stemme kan danne modvægt til de hadprædikener, der fredag efter fredag høres i moskeerne.

Med venlig hilsen

Erhvervspsykolog Axel Artke

Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Mail: formand@danskkultur.dk

Comentarios


bottom of page